Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Riêng tư của khách hàng vô cùng quan trọng với In Ấn Thịnh Phát, vì thế bảo vệ dữ liệu là vấn đề của sự tin tưởng và bảo mật danh tính của quý khách vô cùng quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi chỉ sẽ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và quý khách.

Chúng tôi chỉ giữ thông tin của quý khách trong thời gian luật pháp yêu cầu hoặc cho mục đích mà thông tin đó được thu thập.

1- Mục đích & phạm vi Thu thập thông tin cá nhân:

In Ấn Thịnh Phát  không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

2- Phạm vi sử dụng Thông tin:

Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ khách hàng trong việc đặt hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh của quý khách; gửi đến quý khách thông tin mà chúng tôi nghĩ sẽ có ích hoặc do quý khách yêu cầu, bao gồm thông tin về sản phẩm và dịch vụ.

Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã giao dịch tại In Ấn Thịnh Phát. Trong một vài trường hợp đặc biệt, tại In Ấn Thịnh Phát  có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. In Ấn Thịnh Phát  cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.