Quy Trình Sản Xuất Đơn Hàng

 1. Tìm hiểu ý tưởng khách hàng
  Thiết kế Đồ họa
  Thiết kế Cấu trúc
 2. Bố trí khuôn để tính chi phí sản xuất
  In Mẫu
  Khách hàng Duyệt mẫu
 3. Chế bản in
  In ấn Và làm khuôn bế
  Gia công (Cắt, cấn, bế, dán)
  Giao hàng